Adviescommissie Bekostiging Hoger Onderwijs en Onderzoek

Met ingang van 10 oktober 2018 heeft de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een onafhankelijke commissie ingesteld die als taak heeft te adviseren over een aanpassing van de huidige bekostigingssystematiek in het hoger onderwijs en onderzoek.

Om ruimte te geven aan een ieder die zijn of haar mening, suggestie of idee kwijt wil aan de commissie in aanloop naar haar eindrapport, is de commissie een consultatie gestart.
U kunt zich richten tot de commissie via het contactformulier.

Opdracht

De commissie heeft tot taak:

 1. te adviseren over een aanpassing van de huidige bekostigingssystematiek (dan wel een aanpassing via ander beleidsinstrumentarium) in het licht van onderstaande thema’s:
  • de knelpunten in de bekostiging van het bèta en technisch onderwijs en onderzoek en de verwevenheid tussen onderwijs en onderzoek. Daarbij ook kijkend naar (kosten)ontwikkelingen bij de alfa-, gamma- en medische opleidings- en onderzoeksgebieden, en specifiek naar de opleidingen Verpleegkunde en Pabo, opdat aangedragen voorstellen passen bij het algemene beeld over (kosten)ontwikkelingen. De onderwerpen die hierbij een voorname rol spelen, blijkend ook uit het CHEPS onderzoeksrapport, zijn de veranderingen in studentenaantallen, de effecten hiervan op de wisselwerking tussen onderwijs en onderzoek, de flexibilisering in het onderwijs en verandering in onderwijsvormen en onderzoeksinfrastructuur.
  • de toegankelijkheid en gelijke kansen in het hoger onderwijs. De onderwerpen die hierbij een voorname rol spelen, blijkend ook uit het CHEPS onderzoeksrapport, zijn een toename van studenten met een voorgeschiedenis in het hoger onderwijs en de samenstelling van de studentenpopulatie.
  • financiële prikkels in de onderwijsbekostiging ten aanzien van studentenaantallen. Daarbij vraag ik de commissie in te gaan op de vraag in hoeverre de verdeling van de onderwijsbekostiging een (wenselijke of onwenselijke) rol speelt bij het aantrekken van studenten (waaronder ook buitenlandse studenten) door onderwijsinstellingen.
  • de verdeling van de onderzoekbekostiging van universiteiten in relatie tot onderzoeksinspanningen, wetenschappelijke kwaliteit en impact. Hierbij vraag ik de commissie te adviseren over een verdeling van de onderzoeksbekostiging met een meer rationele grondslag. Daarbij acht ik het van belang om in de context hiervan ook de matchingsverplichtingen te betrekken en te borgen dat er voldoende ruimte is en blijft voor vrij onderzoek. Tevens vraag ik de commissie te adviseren over de verdelingsgrondslag van de bekostiging van praktijkgericht onderzoek in het hbo.
 2. integraal te adviseren over een voorkeursoptie voor herziening van de huidige bekostigingssystematiek in het hoger onderwijs en onderzoek op de hierboven genoemde thema’s tezamen;
 3. de adviezen per thema en de integrale voorkeursoptie te onderbouwen vanuit effectiviteit en uitvoerbaarheid en aansluiting bij de trends en ontwikkelingen in het hoger onderwijs en onderzoek.

Nieuws

Commissie Bekostiging hoger onderwijs en onderzoek opent digitaal loket

De adviescommissie bekostiging hoger onderwijs en onderzoek start een consultatie over de onderwerpen waarover zij de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in april 2019 zal adviseren. Vanaf vandaag 15 januari tot en met 15 maart opent de commissie hiervoor een digitaal loket via deze website. Vragen, ideeën, reacties of suggesties kunnen via het contactformulier rechtstreeks naar de commissie worden gestuurd.

Ter ondersteuning van haar meningsvorming biedt de commissie graag een ieder de mogelijkheid om zijn/haar visie op de herziening van de bekostiging in het hoger onderwijs en onderzoek te delen. De commissie geeft geen specifieke terugkoppeling op deze reacties, maar zal alle reacties uit deze consultatie in beschouwing nemen ten behoeve van haar adviesrapport. Eind april zal de commissie haar advies aanbieden aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

 

 

Sluit Menu