Adviescommissie Bekostiging Hoger Onderwijs en Onderzoek

Met ingang van 10 oktober 2018 heeft de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een onafhankelijke commissie ingesteld die als taak heeft te adviseren over een aanpassing van de huidige bekostigingssystematiek in het hoger onderwijs en onderzoek.

Om ruimte te geven aan een ieder die zijn of haar mening, suggestie of idee kwijt wil aan de commissie in aanloop naar haar eindrapport, heeft de commissie een consultatie gehouden.

Opdracht

De commissie heeft tot taak:

 1. te adviseren over een aanpassing van de huidige bekostigingssystematiek (dan wel een aanpassing via ander beleidsinstrumentarium) in het licht van onderstaande thema’s:
  • de knelpunten in de bekostiging van het bèta en technisch onderwijs en onderzoek en de verwevenheid tussen onderwijs en onderzoek. Daarbij ook kijkend naar (kosten)ontwikkelingen bij de alfa-, gamma- en medische opleidings- en onderzoeksgebieden, en specifiek naar de opleidingen Verpleegkunde en Pabo, opdat aangedragen voorstellen passen bij het algemene beeld over (kosten)ontwikkelingen. De onderwerpen die hierbij een voorname rol spelen, blijkend ook uit het CHEPS onderzoeksrapport, zijn de veranderingen in studentenaantallen, de effecten hiervan op de wisselwerking tussen onderwijs en onderzoek, de flexibilisering in het onderwijs en verandering in onderwijsvormen en onderzoeksinfrastructuur.
  • de toegankelijkheid en gelijke kansen in het hoger onderwijs. De onderwerpen die hierbij een voorname rol spelen, blijkend ook uit het CHEPS onderzoeksrapport, zijn een toename van studenten met een voorgeschiedenis in het hoger onderwijs en de samenstelling van de studentenpopulatie.
  • financiële prikkels in de onderwijsbekostiging ten aanzien van studentenaantallen. Daarbij vraag ik de commissie in te gaan op de vraag in hoeverre de verdeling van de onderwijsbekostiging een (wenselijke of onwenselijke) rol speelt bij het aantrekken van studenten (waaronder ook buitenlandse studenten) door onderwijsinstellingen.
  • de verdeling van de onderzoekbekostiging van universiteiten in relatie tot onderzoeksinspanningen, wetenschappelijke kwaliteit en impact. Hierbij vraag ik de commissie te adviseren over een verdeling van de onderzoeksbekostiging met een meer rationele grondslag. Daarbij acht ik het van belang om in de context hiervan ook de matchingsverplichtingen te betrekken en te borgen dat er voldoende ruimte is en blijft voor vrij onderzoek. Tevens vraag ik de commissie te adviseren over de verdelingsgrondslag van de bekostiging van praktijkgericht onderzoek in het hbo.
 2. integraal te adviseren over een voorkeursoptie voor herziening van de huidige bekostigingssystematiek in het hoger onderwijs en onderzoek op de hierboven genoemde thema’s tezamen;
 3. de adviezen per thema en de integrale voorkeursoptie te onderbouwen vanuit effectiviteit en uitvoerbaarheid en aansluiting bij de trends en ontwikkelingen in het hoger onderwijs en onderzoek.

Nieuws

 

Impressie bijeenkomst ACBHOO 26 januari 2019

Op zaterdag 26 januari 2019 hebben we als Adviescommissie bekostiging hoger onderwijs en onderzoek een hoorzitting georganiseerd in het NH Hotel in de Jaarbeurs om met diverse stakeholders te spreken. In verschillende sessies is onze commissie in gesprek gegaan met  universiteiten, hogescholen, vertegenwoordigers van studenten, medezeggenschap, vakbonden, docenten en onderzoekers.

Alle genodigden hebben van de gelegenheid gebruik kunnen maken om een korte pitch te geven over hun visie op de herziening van de bekostiging in het hoger onderwijs en onderzoek en de gewenste oplossingsrichtingen. Vervolgens zijn we hierover met elkaar in gesprek gegaan. Thema’s die aan bod zijn gekomen zijn onder meer: het macrobudget en inzicht in de kosten en kwaliteit van het hoger onderwijs, de inrichting van de vaste voet, matching, toegankelijkheid, tweedekansers, internationale studenten, de toekomst van het onderwijs en (wetenschappelijk en praktijkgericht) onderzoek, relatie tussen geldstromen, relatie hbo-wo, bèta/techniek, de samenhang tussen domeinen, verwevenheid onderwijs en onderzoek en vermogensposities.

We hebben tijdens deze bijeenkomst waardevolle inzichten opgedaan. Deze inzichten nemen we mee bij het opstellen van ons advies. Daarnaast loopt tot 15 maart een digitale consultatie via deze website. Via het contactformulier kunt u vragen, ideeën, reacties of suggesties aan de commissie toesturen.

Wij willen iedereen bedanken die de moeite heeft genomen om ons op zaterdag 26  januari te ontmoeten en/of onze commissie van schriftelijke input te voorzien.

 

Namens de Adviescommissie Bekostiging Hoger Onderwijs en Onderzoek,

Martin van Rijn (voorzitter)

Joyce Berger-Roelvink

Marian Kaljouw

Karel van Rosmalen

Luc Soete

Wim van Niekerk (secretaris)

Margo van Oosterhout (secretaris)

Onderstaande partijen hebben deelgenomen aan de bijeenkomst:

 

Universiteiten:

 • Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Open Universiteit
 • Protestantse Theologische Universiteit
 • Radboud Universiteit Nijmegen
 • Rijksuniversiteit Groningen
 • Technische Universiteit Delft
 • Technische Universiteit Eindhoven
 • Theologische Universiteit Apeldoorn
 • Theologische Universiteit Kampen
 • Tilburg University
 • Universiteit Leiden
 • Universiteit Maastricht
 • Universiteit Twente
 • Universiteit Utrecht
 • Universiteit van Amsterdam
 • Universiteit voor Humanistiek
 • Vrije Universiteit Amsterdam
 • Wageningen University
 • UMC Groningen

 

Hogescholen:

 • Aeres Hogeschool
 • Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
 • ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten
 • Avans Hogeschool
 • Breda University of Applied Sciences
 • De Haagse Hogeschool
 • Fontys Hogescholen
 • HAS Hogeschool
 • Hogeschool de Kempel
 • Hogeschool der Kunsten Den Haag
 • Hogeschool Inholland
 • Hogeschool iPabo
 • Hogeschool Rotterdam
 • Hogeschool Utrecht
 • Hogeschool voor de Kunsten Utrecht
 • Iselinge Hogeschool
 • Katholieke Pabo Zwolle
 • NHL Stenden Hogeschool
 • Saxion Hogeschool
 • Windesheim

 

Studentenbonden en medezeggenschap:

 • Interstedelijk studenten overleg (ISO)
 • Landelijke Vereniging voor Universitaire medezeggenschap (LOVUM)
 • Landelijke Studentenvakbond (LSVb)
 • Studenten Overleg Medezeggenschap (SOM)
 • Vereniging van Medezeggenschapsraden van Hogescholen (VMH)

 

Docenten en onderzoekers:

 • Algemene Onderwijsbond
 • Beter Onderwijs Nederland
 • CNV Onderwijs
 • Comeniusnetwerk
 • WOinActie
 • Jonge Akademie
 • Promovendi Netwerk Nederland
 • Vakbond voor de Wetenschap (VAWO)
Sluit Menu