Lijst van direct aan de commissie opdracht gerelateerde documenten en links

Kamerbrief over uitkomsten analyse bekostigingssystematiek hoger onderwijs

Minister Bussemaker (OCW) informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van een analyse van de manier waarop het hoger onderwijs wordt bekostigd. De Tweede Kamer had via een motie om zo'n analyse gevraagd.

Kamerbrief over aanpak herziening bekostigingssystematiek hoger onderwijs en onderzoek

Minister Van Engelshoven (OCW) meldt de Tweede Kamer hoe zij de herziening van de bekostigin van het hoger onderwijs en onderzoek verder gaat aanpakken.

Bekostiging van het Nederlandse hoger onderwijs: kostendeterminanten en varianten (CHEPS)

Op 28 september 2018 heeft de minister van OCW een brief gestuurd aan de Tweede Kamer over de bekostigingssystematiek van het hoger onderwijs. Bij die brief zat als bijlage het rapport “Bekostiging van Hoger Onderwijs: kostendeterminanten en varianten”, geschreven door vier CHEPS onderzoekers. Doel van het CHEPS onderzoek was te onderzoeken of de financiële knelpunten die door universiteiten en hogescholen worden gevoeld kunnen worden weggenomen met een aanpassing van de huidige bekostigingssystematiek. Het rapport presenteert een aantal varianten van het huidige bekostigingssysteem. Geanalyseerd wordt of deze varianten de gevoelde knelpunten wegnemen en met welke herverdeling van budgetten dit gepaard gaat.

IBO Wetenschappelijk onderzoek

Nederland heeft een hoog ambitieniveau voor het wetenschappelijk onderzoek. Het is de vraag of de middelen voor wetenschappelijk onderzoek ( eerste, tweede en derde geldstroom) optimaal worden benut en aangestuurd om het beste maatschappelijk rendement te behalen. Het IBO onderzoekt in hoeverre het wetenschapssysteem momenteel, en met het oog op de toekomst optimaal is ingericht: komen de onderzoeksmiddelen bij de juiste onderzoekers, kiezen de onderzoekers voor de juiste onderzoeksvragen, hebben de onderzoeksresultaten de maximale impact op maatschappij, onderwijs en wetenschap zelf, zijn de kosten van de allocatie van onderzoeksmiddelen en van de overhead voor onderzoek optimaal? De centrale vraagstelling is daarmee of de huidige inzet van middelen voor wetenschappelijk onderzoek optimaal is voor het bereiken van een maximale maatschappelijke output?

Sluit Menu